Terms and conditions

Algemene Voorwaarden De Club

Artikel 1. Aanmelding en De Club Membercard
1.1. Aanmelding bij De Club vindt plaats door middel van een aankoop in onze webshop of door het invullen van een inschrijfformulier bij de. De receptiemedewerker behoudt zich het recht voor om het nieuwe lid bij inschrijving naar een geldig legitimatiebewijs en bankpas te vragen.
1.2. Lidmaatschap is alleen mogelijk vanaf 13 jaar en ouder met uitzondering van de jeugdlessen specifiek bedoeld voor jongeren onder de 13 jaar. Ieder lid onder de leeftijd van 16 jaar dient het inschrijfformulier door een ouder / verzorger te laten ondertekenen.
1.3. Bij inschrijving wordt aan het lid een Membercard overhandigd. De Membercard is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Uitsluitend door gebruik van een geldige Membercard krijgt een lid toegang tot De Club. Indien een lid niet in het bezit is van een Membercard, is men verplicht deze aan te schaffen. De kosten hiervoor bedragen 5 euro.
1.4. De houder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Membercard dient het lid een nieuwe pas aan te schaffen.
1.5. Het ingeschreven lid is zich ervan bewust dat de door hem / haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van De Club en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden.

Artikel 2. Lidmaatschap en betalingsvoorwaarden
2.1. Een lidmaatschap bij De Club kan op elk gewenst moment ingaan.
2.2. Bij inschrijving wordt eenmalig inschrijfgeld berekend. Dit wordt door het nieuwe lid tezamen met de eerste contributieperiode direct bij inschrijving per pin voldaan bij de receptie. Iedere opvolgende contributietermijn zal vanaf dan door De Club per automatische incasso worden afgeschreven. Deze machtiging tot automatische incasso wordt door het lid aan De Club afgegeven middels het ondertekenen van het formulier machtiging doorlopende SEPA Incasso of door middel van een aankoop in onze webshop.
2.3. De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
2.4. Bij een niet tijdige ontvangst van de verschuldigde contributie, bijvoorbeeld als gevolg van een onvoldoend saldo of storno om welke reden dan ook, wordt de incasso de volgende maand nogmaals aangeboden. Indien ook bij de 2e incasso een storno wordt ontvangen en betaling op een andere wijze door het lid uitblijft, zal er per brief een betalingsherinnering volgen. Indien na 14 dagen na de verzonden betalingsherinnering betaling alsnog uitblijft, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van het lid.
2.5. De Membercard wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan in dat geval de toegang tot De Club worden geweigerd. De Club is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting tot einde contractdatum vervalt.

Artikel 3. Beëindigen
3.1. De Club hanteert een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Opzeggen geschiedt voor de 1e van de maand. Bij het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap wordt de opvolgende contributiemaand als opzegtermijn beschouwd. Een uitzondering hierop zijn de halfjaarlijkse en één en tweejarige contracten. Deze gaan na de looptijd over in een maandelijks opzegbaar abonnement voor onbeperkt sporten tegen hetzelfde tarief.
3.2. De verplichting tot het betalen van de verschuldigde contributie eindigt pas indien het lid persoonlijk heeft aangegeven zijn lidmaatschap te willen opzeggen en de opzegtermijn van 1 maand -en eventuele achterstallige termijnen- is / zijn voldaan.
3.3. Zolang er door het lid niet is opgezegd vindt er geen restitutie van de contributie plaats en blijft de betaalverplichting onverminderd van kracht, ook als er door het lid tijdelijk geen gebruik is gemaakt van de door De Club geboden faciliteiten.
3.4. Opzeggen geschiedt per e-mail, via het klantenportaal, of middels het invullen van een opzegformulier bij de receptie van De Club.
3.5. Het tijdelijk bevriezen van een abonnement om medische redenen kan alleen plaatsvinden indien er een verklaring / oproepkaart is afgegeven door een (para)medicus.


Artikel 4. Huisregels
4.1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van De Club en hiernaar te handelen. Een exemplaar van de huisregels is verkrijgbaar bij de receptie van het Sportcentrum. De huisregels zijn ook terug te vinden op de website van De Club.
4.2. Bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, behoudt De Club zich het recht voor het lidmaatschap met het betrokken lid direct te beëindigen, zónder dat er restitutie van de contributie plaatsvindt. Het lid zal geen toegang meer worden verleend tot het Sportcentrum.
4.3. Kosten betreffende vernielingen in en rond de trainingsaccommodaties, kleedruimtes en wellnessruimte al dan niet opzettelijk, zullen worden verhaald op de aanrichter(s) / dader(s).

Artikel 5. Risico en aansprakelijkheid
5.1. Het gebruik maken van de apparatuur en het volgen van een programma, of activiteit bij De Club is geheel voor eigen risico van het lid / de bezoeker.
5.2. De Club en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid / de bezoeker.
5.3. De Club en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid / de bezoeker.
5.4. De in Artikel 5 genoemde punten zijn ook van toepassing op activiteiten die De Club buiten haar eigen locatie organiseert, zoals buitentrainingen en evenementen op andere locaties.

Artikel 6. Agenda afspraken
Een lid kan bij De Club voor bepaalde diensten een afspraak inplannen. Indien het lid verhinderd is om de gemaakte afspraak na te komen, of de afspraak wil annuleren, dan dient het lid de afspraak af te zeggen. Dat kan telefonisch, per email of via het online klantenportaal. Indien het lid een gemaakte afspraak niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht en bedraagt 15 euro. Het lid ontvangt een factuur inclusief betaallink per e-mail.

Artikel 7. Privacy
De Club gaat vertrouwelijk om met cliëntgegevens en waarborgt de privacy. De Club is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). De Club werkt conform deze wet.

Artikel 8. Overige bepalingen
8.1. De Club behoudt zich het recht voor om de tarieven tussentijds te wijzigen. Ten minste 3 maanden van tevoren zal door De Club de prijswijziging bekend worden gemaakt.
8.2. De Club behoudt zich het recht voor om de vaste openings- en sluitingstijden te wijzigen.
8.3. De Club behoudt zich het recht voor om het groepslesrooster te wijzigen, groepslessen te annuleren of lessen met een aangepast programma aan te bieden.
8.4. De Club behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten dan wel de openingstijden en sluitingstijden te wijzigen tijdens gedenkdagen, feestdagen of vakantieperioden.
8.5. In geval van de in artikel 8 genoemde wijzigingen is De Club geen restitutie van lidmaatschappen verschuldigd.

Artikel 9. Rechtstoepassing
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met De Club aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......